Tiekirkot
#tiekirkko

Tietosuoja

tiekirkot.fi -verkkopalvelun tietosuojalauseke 2021

 1. Keräämme sinusta vain tiekirkkotoiminnan vaatimia välttämättömiä tietoja
 2. Keräämme käyttämäsi selaimen avulla mm. suosikkejasi
 3. Keräämme vain itse antamiasi tietoja.
 4. Rekisterinpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Asiakaspalvelu käsittelee tietojasi palvelupyyntöjen yhteydessä. Keräämme tilastollista tietoa tiekirkkotoiminnan kehittämiseksi.
 5. Tietojasi säilytetään Suomessa suojatussa ympäristössä
 6. Henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin.
 • Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu tiekirkko.fi palveluun. Tarkemmat tiedot saat asiakaspalvelusta . Jos haluat poistaa tietosi palvelusta, lähetä viesti osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

1. Yleistä tietosuojalausekkeesta

Kirkkopalvelut ry (jäljempänä ’Palvelun tuottaja’) on sitoutunut suojaamaan ylläpitämänsä tiekirkko.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ’Palvelu’) käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten, sellaisina kuin ne kulloinkin Palvelun tuottajaa velvoittavat, mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä (jäljempänä ’Käyttäjä’) hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot (jäljempänä ’Ehdot’). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtoja, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

2. Kerättävät tiedot

Palvelun tuottaja kerää Käyttäjästä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Ehtojen kohdassa 4 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat:

 • yhteystiedot kuten seurakunta, nimi, osoite ja sähköpostiosoite
 • käyttäjätilin edellyttämät rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen Käyttäjän yksilöivä tunnus
 • Käyttäjän ja Palvelun tarjoajan välinen kommunikaatio kuten yhteydenotot, palautteet ja pyynnöt
 • luvat, suostumukset ja valtuutukset
 • kiellot
 • muut Käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot

 • tunnistetun Käyttäjän palvelun Käyttöön liittyvät tiedot kuten Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot kuten Käyttäjän selailema sivu, sivu, jolta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, päätelaitteen malli, yksilöllinen laite- tai evästetunniste, kommunikaatiokanava (pöytäkone, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Kaikki muu tieto, jonka Käyttäjä syöttää tai lataa Palveluun (esim. tiedot, jotka Käyttäjä syöttää verkkokaavakkeeseen tai valokuva, jonka Käyttäjä lataa Palveluun)
 • Palvelun tuottaja tallentaa markkinointirekisteriin tiedot
 • yhden Käyttäjään liitettävän tunnistetiedon
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten

3. Kerättävien tietojen lähteet

Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat

 • Käyttäjän itse Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot
 • näissä Ehdoissa kuvattujen tekniikoiden kautta saadut tiedot Palvelun käyttämisestä
 • Palvelun tuottaja kerää lisäksi tietoja Palvelun asiakkaina toimivien seurakuntien, seurakuntayhtymien sekä muiden Palvelun asiakkaiden rekistereistä, edellyttäen, että näillä on oikeus tietojen luovuttamiseen, sekä julkisista rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

 • Palvelun hallinta, toiminta, ylläpito ja parantaminen
 • Palvelun sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja yksilöiminen
 • kysymyksiin vastaaminen ja pyyntöjen toteuttaminen
 • muu viestintä Käyttäjän kanssa
 • Palvelun tuottajan laillisten velvollisuuksien täyttäminen
 • muut Käyttäjän valtuuttamat tarkoitukset
 • muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset käyttötarkoitukset

5. Henkilötietoja säilytys

Palvelun tuottaja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä kohdassa 4 yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Palvelun tuottaja säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti Palvelun tuottajan työntekijät.

Mikäli Palvelun tuottaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, Palvelun tuottaja varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Henkilötietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja tultaisiin myöhemmin siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Palvelun tuottaja huolehtii henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla takeilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun tuottaja ei myy, vuokraa tai luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli Käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan Palvelun tuottajaa velvoittavan määräyksen johdosta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, jolloin tiedot muutetaan siten, ettei Käyttäjä ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Palvelun tuottaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Vaikka Palvelun tuottaja tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä mahdotonta luoda. Siksi Käyttäjän ei tulisi paljastaa Palvelussa mitään sellaista tietoa, mikä on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä.

9. Evästeiden käyttö

Evästeet (’cookies’) ovat pieniä selaimen Käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen, joka avulla Palvelun tuottaja voi tunnistaa Käyttäjän ja laskea Palvelussa vierailleet selaimet.

Palvelun tuottaja voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen, avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun liittyviä Palvelun ulkopuolia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia sekä niin sanottujen yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n tarjoamien liitännäispalvelujen, tarjoajia.

Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään Palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon Palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa Käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä Käyttäjän päätelaitteelle.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä tiekirkot@kirkkoplvelut.fi

Tietojen tarkastaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia käsittelyn kannalta virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä tiekirkot@kirkkopalvelut.fi.

Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen

Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua, mistä voi aiheutua muutostarpeita koskien näitä Ehtoja. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.

Palvelun käytön jatkaminen uusien Ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot

Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin ehtoihin tai tähän henkilörekisteriin liittyvät yhteydenotot henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle osoitteeseen tietosuojavastaava@kirkkopalvelut.fi.

Kirkkopalvelut ry:n tietosuojavastaava

Nimi: Jukka Lappalainen
Osoite: Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää
Puhelin: +358 40 7497743
Sähköposti: tietosuojavastaava@kirkkopalvelut.fi